Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Brottsbalken | En sammanfattning

Brottsbalken innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen inom svensk lag. Våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott är några av de brott som regleras i BrB. Vid sidan av brottsbalken finns även andra strafflagar, bland narkotikastrafflagen och miljöbalken. Brottsbalken består i av tre avdelningar. I den första finns allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen har rubriken Om brotten och radar upp de olika brotten, en brottskatalog kan man kalla. Olika brott delas traditionellt upp i brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten.

Den tredje avdelningen i brottsbalken behandlar och räknar upp de påföljder, det som i vardagligt tal nästan alltid kallas straff.Böter, fängelse, villkorligt, skyddstillsyn och överlämnande till särskilt vård är påföljderna inom det svenska rättssystemet. Här går man även igenom vad som räknas som förmildrande och försvårande omständigheter när påföljden ska fastslås för ett brott.

Här följer en uppräkning av några av de brott som regleras i Brottsbalken: Notera att detta är mycket förenklade beskrivningar, för mera exakta definitioner rekommenderar vi lagboken eller kontakt med experter på respektive område.

Mord: “den som berövar annan livet döms till fängelse, från tio år till livstid”.

Dråp: “den som dödar någon av oaktsamhet döms till fängelse i mellan sex och tio år. Barnadråp reglerar fall där en uppriven kvinna dödar ett barn vid födseln. Fängelse i högst sex år.

Misshandel: “en person som skadar, orsakar sjukdom eller smärta hos en person döms till som mest två år i fängelse.” Grov misshandel ger fängelse i högst sex år.

Vållande till annans död: “den som oaktsamt orsakar annans död, döms till böter eller högst två års fängelse.

Människorov: “den som för bort en person för att skada denne eller exempelvis utöva utpressning dömas till fängelse i allt från fyra år till livstid. Olagligt frihetsberövande är en lindrigare form av liknande brott och har ett maxstraff på max tio års fängelse.

Olaga hot: “om någon lyfter ett vapen eller hotar med brottslig gärning för att framkalla allvarlig fruktan kan man dömas till fängelse i högst ett år för olaga hot”.

Hemfridsbrott: “den som olovligen tränger sig in eller stannar kvar i en annans persons bostad, döms för hemfridsbrott. Påföljden är böter.

Ofredande: “handgripligt antastande eller annat hänsynslöst beteende straffas med böter eller ett års fängelse.”

Förtal: “om man utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd döms för förtal. Påföljd böter.

Våldtäkt: “den som genom misshandel eller våld eller hot tvingar en person till samlag eller liknande handling döms för våldtäkt. Straffet är lägst två och högst sex år i fängelse”. Våldtäkt mot barn handlar om alla som har haft ett samlag eller liknande handling med en person under femton år.

I brottsbalken behandlas även en rad andra sexualbrott, bland annat sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte och köp av sexuell tjänst.

Stöld: “den som olovligen tar annans tillhörigheter med uppsåt att tillägna sig det, dömes, för stöld till fängelse i högst två år.” Ringa stöld räknas som snatteri och leder till högst sex månader i fängelse.

Rån: “den som stjäl med hjälp av våld och hot döms för rån till som mest sex år i fängelse”.

Bedrägeri: “den som vilseledande förmår någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år”.

Brottsbalken behandlar vid sidan av dessa brott även en rad andra som vi säkerligen får anledning att återkomma till här på lagen.nu.