Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Blogg

Fortbildning med en advokatkurs

27 jun 2021

Även om man både har en gedigen utbildning och yrkesvana behöver man hänga med i det senaste i branschen. Fortbildning är något viktigt även för en jurist. Anmäl dig till en advokatkurs.

Det finns flera sätt att skaffa sig den nödvändiga uppdateringen i jobbet. Man kan leta på nätet eller läsa i informationsskrifter, men att sitta ensam och läsa är inte alltid det optimala.

Man kan till exempel anmäla sig till en advokatkurs i Stockholm och få sin fortbildning samtidigt som man skapar kontakter med andra i branschen. Det är en situation alla vinner på och ett givande sätt att lära sig nya saker.

Alltid uppdaterad om lagen

Som advokat har du klienter av alla de slag, och de förväntar sig professionell hjälp av dig oavsett vilket ärende det handlar om. Det är viktigt att du hänger med i förändringarna när det kommer nya lagar och när regler ändras. Att gå en advokatkurs ger dig alla nödvändiga kunskaper om det senaste i branschen och fördjupning om specialområden.

Nätverksbyggande är också en stor del av verksamheten för både jurister och revisorer. Det är bra att ha kontakter med andra och kunna konferera med dem när man stöter på något problem eller någon speciell frågeställning. Särskilt i branscher där man arbetar ensam på sitt kontor är det värdefullt att kunna ringa en vän som kanske har mött samma problem i sitt yrke. Man kommer i kontakt med omvärlden när man går en branschanpassad utbildning, får ett utökat kontaktnät och känner att man har uppdaterade kunskaper.

Att bli utsatt för våldtäkt

16 apr 2021

Få saker är så traumatiserande som att bli utsatt för våldtäkt. Våldtäkt är ett otroligt integritetskränkande och personligt brott som dessutom ofta innebär smärta och rädsla.

En överväldigande del av alla personer som utsatts för våldtäkt är kvinnor och en lika överväldigande del av gärningsmän är just män. Det handlar i båda fallen om mer än 90%. Detta gäller förstås anmälda brott. Detta gäller för övrigt alla typer av brott - om du inte anmäler ett inbrott kommer inte heller det med i någon statistik.

Under senare år har både synen på brottet och lagstiftningen fått en välbehövlig skärpning. Vi vet idag att en stor majoritet av alla våldtäkter inte gäller överfall med en okänd gärningsman. Tyvärr handlar det oftast om personer som offret har ett förhållande med eller som är bekant eller en släkting. Oavsett vilket - det är ett oerhört grovt brott och det ska anmälas.

Hur ska du förfara om du utsatts för våldtäkt?

Du börjar med att kontakta polis. Därefter behöver du kontakta vården. Troligen har du skador som behöver dokumenteras inför den fortsatta rättsprocessen och du behöver också bli tillsedd av insatt sjukvårdspersonal. Beroende på situationen vill du kanske också få hjälp till ett tillfälligt boende eller liknande.

Du ska kontakta advokat vid våldtäkt. En jurist med rätt kunskaper och erfarenheter är oumbärlig under rättsprocessen som följer. Då våldtäkt är ett brott med fängelse på straffskalan behöver du aldrig oroa dig för kostnaden - staten betalar. Din advokat leder dig genom hela processen fram till dom.

En konkurs drabbar personalen

18 mar 2021

Personalen kan drabbas hårt om företaget går i konkurs. Plötsligt blir de uppsagda och företaget kan inte betala ut någon lön längre. Då kan man få viss hjälp av den statliga lönegarantin.

Ibland ryktas det om att ett företag går dåligt, men konkursbeslutet kan ibland komma som en chock för personalen. De har inget annat jobb på gång och drabbas hårt ekonomiskt när deras anställning upphör. För att mildra konsekvenserna för personalen har svenska staten bestämmelser om en lönegaranti, som med ett visst belopp kan kompensera den som blivit uppsagd.

Några månadslöner och semesterersättning

Vid en konkurs är det tingsrätten som utser en advokat som konkursförvaltare. Denna förvaltare beslutar om hur konkursboets medel ska fördelas och hanterar också ärenden som kan gälla statlig lönegaranti. Det är svenska staten genom länsstyrelsen som sedan betalar ut beloppet.

Den anställde fyller i en blankett som ska skickas till konkursförvaltaren och man redogör för vilka lönekrav man har. Det gäller inarbetad semesterersättning och lön under uppsägningstiden. Oftast är det tre månadslöner som betalas ut. Den anställde har då tid att anmäla sig som jobbsökande på Arbetsförmedlingen och får ut semesterpengarna som redan är intjänade.

Det är inte roligt att bli arbetslös, men man blir inte ställd helt utan ersättning, eftersom den statliga lönegarantin täcker lönen under uppsägningstiden. I många fall kan man hitta ett nytt och liknande jobb snabbt, och i andra fall kan det faktiskt bli en företagsrekonstruktion. Då kan det hända att det nybildade företaget vid en omstart behöver få samma, rutinerade personal tillbaka igen.

Rätt att vistas i Sverige

4 mar 2021

Personer som söker asyl gör det av olika skäl. Oavsett om den asylsökande flytt från krig, vill undkomma förföljelse eller en naturkatastrof, kan en asyladvokat underlätta processen.

Många människor som söker asyl har en önskan om att komma till Sverige, eftersom landet är känt för goda samhälleliga värderingar och bra förutsättningar för ett gott liv. Alla som söker asyl i Sverige måste dock gå igenom en asylprocess, som har målet att fastställa vilken rätt personen har att uppehålla sig i landet. Det första steget i processen är att ansöka om uppehållstillstånd, alltså rätten att bosätta sig i Sverige. Utländska medborgare som inte kan visa upp ett uppehållstillstånd eller ett annat dokument som ger dem rätt att vistas i landet, riskerar att bli utvisade. Ett uppehållstillstånd kan också dras tillbaka om personen till exempel begår ett brott under sin vistelse.

Rätt till att arbeta

När ett uppehållstillstånd utfärdats är det dags att ansöka om arbetstillstånd, vilket också är en förutsättning för ett långsiktigt liv i Sverige. Dessförinnan bör dock personen som planerar att bo och arbeta i landet redan ha fått ett erbjudande om jobb, eftersom chansen att få arbetstillstånd annars är avsevärt mindre. Tillståndet kopplas nämligen till arbetsgivaren och den typ av arbete personen kommer att utföra. Asylprocessen är för många en prövande sak att gå igenom, och därför kan det underlätta att ta hjälp av en asyladvokat. En erfaren asyladvokat är väl bekant med alla bestämmelser på området, och kan därmed vägleda den asylsökande och säkerställa att allt går rätt till. Läs mer om Asylprocessen på denna hemsida: asyladvokatstockholm.se

Besvärligt läge att vara misstänkt

2 mar 2021

Det är verkligen inget drömläge att bli beskylld, eller vara misstänkt, för ett brott. Plötsligt befinner man sig i hetluften, blir synad och kollad och ska redogöra för alla detaljer.

Det är mycket man glömmer. Vad åt du till middag förra onsdagen? När man blir misstänkt för att ha begått en olaglig handling, måste man plötsligt redogöra väldigt detaljerat för sina förehavanden. Vem som helst kan bli skärrad och nervös inför ett förhör, oavsett om man är skyldig eller helt oskyldig till det man anklagas för. Du har faktiskt rätt till en försvarsadvokat direkt, om du ska vara med om ett polisförhör.

Advokaten hjälper dig hela vägen

Det första du ska göra är att kontakta advokat när du är misstänkt för brott. Du får då professionell hjälp av en utbildad jurist, som har många års vana vid den situation som är ny för dig. Det är tryggt, och du kan med ordning och värdighet få chans att ge din version av händelserna. Blir det rättegång, finns advokaten med där också.

Det är en del av Sveriges rättssystem att man får en försvarare även om man faktiskt är skyldig. Det kan finnas förmildrande omständigheter, och kanske orkar man inte framföra alla sina synpunkter för att man inte mår så bra. Advokaten kan tala för dig och värna om din sak på ett trovärdigt och sakligt sätt. Om du blir skyldig till att betala skadestånd kan advokaten försöka få ner summan. Blir du friad, och någon annan är skyldig, kanske du får skadestånd.

Vad är en vårdnadstvist?

18 feb 2021

När man talar om en vårdnadstvist avses hur man ska lösa problem med vårdnad om gemensamma barn. När föräldrar separerar delar man normalt på vårdnaden om barnen. Ibland blir det inte så.

I en skilsmässa är det ofta upprörda känslor inblandade. De vuxnas känslor gentemot expartnerns spiller ofta över på de gemensamma barnen, som då inte heller mår speciellt bra. Det är därför föräldrarnas vuxenansvar att lösa den uppkomna situationen. Vuxna behöver hantera sina känslor som just vuxna medan barn måste skyddas och hjälpas.

I vissa fall är det så att gemensam vårdnad inte alls fungerar. Det kan stå klart från början eller det kan framkomma en tid efter skilsmässan. Orsakerna kan till exempel vara att en förälder utövar fysiskt eller psykiskt våld mot den andra föräldern eller mot barnen. Det kan handla om missbruk och sjukdom. Det kan handla om bostadsorter som är alltför långt isär.

Hur går en vårdnadstvist till?

Man börjar med att anlita en jurist. Juristen går igenom vad som hänt och efter utredning och stämning är det tingsrätten som beslutar om vårdnaden. Det är viktigt att förstå att det är barnets intressen som ska tillvaratas, ingen annans. Det är också viktigt att inse att vårdnad inte rör umgängesrätt.

I en vårdnadstvist försöker man få fram så mycket information om barnets situation som möjligt. Ju äldre barnet är ju mer ska man också ta hänsyn till barnets uttalade vilja. Det är inte alltid lätt, men det är alltid värt att göra allt för barnets skull. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se

Lagar och regler

2 feb 2021

Det är mycket att tänka på när man ska bygga ett hus, en väg, en bro eller något annat liknande. Därför finns det olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans för att skapa det bästa resultatet.

Fokus vid en byggnation brukar ligga på själva byggandet. Det är något som syns och som sakta växer fram till ett färdigt resultat. Men för att man ska komma dit så krävs det en hel del olika specialutformade avtal, ansökningar, bygglovshandlingar och liknande som ska godkännas och signeras. Vid större byggnationer brukar man därför anlita specialister på entreprenadjuridik i Göteborg. Ett tryggt och säkert sätt för alla parter som är involverade i byggnationens framskridande.

Juridikens olika fält

De som bestämmer sig för att studera juridik kan göra det inom en mängd olika områden. Väljer man entreprenadjuridik så är det oftast för att man känner att det är ett område som intresserar speciellt. Det kan vara för att man tycker om att vara delaktig i ett kreativt flöde, eller för att man tycker att själva arbetsområdet är intressant. Även om man bygger ett fritidshus eller en villa så behöver man ändå en kunskap om regler, riktlinjer och lagar.

Är man osäker kan man då få hjälp av en kontrollansvarig eller någon annan som har stor kunskap inom området. Bygglovsenheten brukar också vara behjälplig till stor del. Eller så väljer man en hustillverkare som erbjuder en totalentreprenad där man själv inte behöver göra mer än att skriva på kontraktet och betala för hus, tomt och tjänsterna.

Har ni hamnat i en vårdnadstvist?

26 jan 2021

Har ni svårt att komma överens om vårdnaden om ert barn? Tar man hjälp av en familjerättsjurist kan man ofta lösa problemen genom medling. Det är viktigt att man utgår från barnets bästa.

Ofta uppstår en vårdnadstvist i samband med en separation och då man har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Det kan exempelvis vara vilken skola barnet ska gå i eller var det ska bo och hur tiden mellan de olika föräldrarna ska fördelas. Men en vårdnadstvist kan även uppstå i ett senare skede om en av föräldrarna inte tycker att den gemensamma vårdnaden fungerar eller att den andra föräldern inte tar sitt ansvar. Ibland anser också den ena förälderns att barnet far illa eller riskerar att skadas hos den andra föräldern. Då brukar man ofta ansöka om enskild vårdnad.

Ibland är det bättre med enskild vårdnad

Upplever man problem med vårdnaden ska man söka hjälp så tidigt som möjligt för då ökar chansen att man kan lösa konflikten utanför domstol. Kommunens socialtjänst kan hjälp till och medla mellan vårdnadshavare men man kan även vända sig till en familjerättsjurist. I de fall man inte lyckas komma överens måste tvisten avgöras i domstol. Rätten utgår alltid från barnets bästa och vad föräldrarna vill har ingen betydelse. I Sverige anser man oftast att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men inte alltid. Det kan exempelvis vara om den ena förälderns har missbruksproblem eller om barnet utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Mer information om familjerättsjurister hittar du här: familjerätthelsingborg.nu

Kompetent hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

26 dec 2020

En skilsmässa kan vara trist att uppleva, men ännu värre är det med en vårdnadstvist. För barnens skull bör samarbetet mellan föräldrarna fungera bra, om inte måste man anlita en advokat.

Vid en skilsmässa är det så många starka känslor som ska bearbetas, och ibland räcker det inte med den goda viljan. De allra flesta vill sina barns bästa, men tyvärr kan det uppstå så svåra konflikter mellan föräldrarna att man inte kan lösa sina problem. Då kan det kännas tryggt att man kan anlita en advokat specialiserad på vårdnadstvist i Stockholm. En utomstående kan ofta se saker på ett klarare sätt, och en advokat är ju dessutom utbildad för att kunna tala om vad lagen säger.

När man är osams om vårdnaden

Kanske vill båda föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet, men det kan ibland vara så att en förälder inte alls vill ha någon kontakt. Det är förstås bra om det blir en harmonisk uppdelning, så att barnet får lära känna båda sina föräldrar och bibehålla kontakten med dem.

De fall då det är bra med ensam vårdnad är om en förälder är missbrukare eller kriminell. Men ibland är det känslomässiga saker inblandade, som hämnd eller bitterhet. Ibland kan en förälder vara psykiskt instabil och anklaga den andre för saker som aldrig har hänt. Om socialtjänsten har varit inblandad, kan även de göra misstag och och ta parti för en förälder som faktiskt ljuger. När det är problem i relationerna kan det vara säkrast att konsultera en advokat.

Få rätt hjälp med juridiken

26 dec 2020

Vi alla har lagar och regler att följa, både som privatpersoner och företagare. Är man företagare har man dock andra regler att följa. Detta är inte helt enkelt och man kan behöva hjälp.

Som affärsjurist är området väldigt brett. De jobbar med många olika områden och har en bred kompetens inom ett brett område. Lagar och regler är till för att följas, men det kan vara svårt att hålla reda på allt. Ta hjälp av en expert på affärsjuridik i Göteborg för att få professionell hjälp av jurister eller advokater. Deras jobb är att de biträder företag. De kan även biträda andra juridiska personer. Deras arbete är väldigt brett och kan hålla på med allt från kontrakt, arbetsrätten, kollektivavtal, avskedande, uppsägning, skilsmässor och annat som har med familjerätten att göra.

Vem ska man kontakta?

Affärsjuristen är inte anställd av företagen de arbetar för. De flesta har en separat verksamhet eller är medlemmar i en juridisk byrå. Om du har ett specifikt ärende du behöver hjälp med, eller ett företag och behöver någon som hjälper till att hålla koll så att allt går rätt till, då kan du kontakta en affärsjurist. De kan vid första kontakt säga om de är rätt person för arbetet. Det är inte fel att ta hjälp av någon som kan alla regler som man behöver kunna när man har företag. Tar du hjälp av ett proffs kommer det inte att bli fel. Dessutom har du någon som kan hjälpa till med de olika avtal som ska skrivas.

Advokat som fokuserar på er

14 dec 2020

Om ni behöver en advokat bör ni hitta en seriös firma som fokuserar på er. Hitta en advokat som hjälper er och finns vid er sida hela tiden. En advokat kan behövas om man är misstänkt för brott.

Juridik är stort och komplicerat. Den finns inom de mesta inriktningar man kan tänka sig; familjerätt, företagsrätt, upphovsrätt, brottmål mm. Är du anklagad för ett brott är det just en brottmålsadvokat du ska använda dig av. Denne hjälper dig med ditt ärende och finns där längs hela vägen.

Advokaten kommer att hjälpa dig som klient att vara förberedd inför eventuellt förhör. Advokaten för också din talan när du inte själv kan göra det. Skulle du bli dömd kommer även där advokaten hjälpa till med en överklagan. Advokaten ska finnas vid din sida och försöka bevisa dig oskyldig och i annat fall få ett rättvist straff.

Rätt till advokat

I Sverige har vi rätt till advokathjälp. Man får själv välja om man vill ta in en egen advokat eller bli tilldelad en av staten. Man får även lov att byta advokat under vägens gång. Det är viktigt att du känner att advokaten jobbar för dig och hjälper dig med ditt ärende. Väljer du en egen advokat hittar du många olika byråer när du söker på nätet. Välj en firma som är kunnig och proffsig på sitt jobb. Se även till att de har samma inriktning som ditt ärende. Är du osäker kan du maila dem så kan de svara om de är rätt advokatbyrå för dig. Läs mer om brottmålsadvokater på denna webbsida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se 

Vikten av att följa lagen

27 nov 2020

Även om man lever sitt liv enkelt och laglydigt så kan det hända något som gör att man behöver delta vid en rättegång av något slag. Men om det skulle ske så finns det en god hjälp som man kan få.

För att man ska veta hur man ska agera i olika situationer så finns det lagar och regler att följa. Skillnaden mellan en lag och en regel är att lagen har en större tyngd och är något som till och med kan handla om ett fängelsestraff. Men det finns även fler skillnader mellan de två.

Regler är något som man kan sätta upp i ett bostadsområde eller inom ett företag. Men när det gäller lagar så är det något som ska klubbas av riksdagen. Något som kan gå ganska fort om det rör sig om mindre lagar. Men som behöver passera två val om det rör sig om en grundlag. Därför kan man som medborgare känna sig trygg med att det som riksdagen beslutar om är välgrundat och något som alla partier i riksdagen har fått ge sin åsikt om.

Läs mer om brottmålsadvokat

Vem som är motpart

Det finns många olika mål som kan komma till en rättegång. Tvister mellan olika parter som grannar, kommun och boende, två föräldrar eller något annat liknande. I de fallen är det en part som driver frågan och om man vill så kan man när som helst välja att lägga ner åtalet. Men om det däremot är ett brottmål som det rör sig om så är det en helt annan sak. För då är det inte offret som står som motpart utan staten. Något som ger hela målet en helt annan tyngd och där det är lagtexten som ska följas till punkt och pricka. Utan någon påverkan av personlig åsikt eller önskan.

Olika sorters advokater

Som advokat kan man arbeta inom en mängd olika områden beroende på vad man har som intresse eller är speciellt bra på. Antingen man är en mindre eller större advokatbyrå så kan man välja om man vill specialisera sig eller ej. För det finns de advokater som inte enbart arbetar inom ett område. Likaväl som det finns de som endast arbetar med exempelvis familjeärenden eller brottmål. Skulle man råka ut för ett brott så behöver man dock inte oroa sig. Man kommer automatiskt att få en advokat som rätten utser, om man inte själv har en preferens. 

Viktigt att själv välja offentlig försvarare

24 nov 2020

Det finns stunder i livet då det är viktigt att ha rätt person vid sin sida, som exempelvis om man är misstänkt för ett brott. I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarsadvokat.

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse brukar domstolen alltid utse en offentlig försvarare. Men det är inte alls säkert att denna advokat har någon erfarenhet av brottmål eller mål liknande det man är misstänkt för. Därför bör man själv föreslå ett namn på en advokat som man vill ska representera en.

Det kan vara svårt att veta vilken advokat man ska anlita och ibland underlättar det att ta hjälp av vänner och familj för att hitta en riktigt skicklig försvarsadvokat. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det vilken spetskompetens de har. Man kan också gå via advokatsamfundet där olika advokater finns listade efter sitt specialområde.

Intervjua advokaten vid första mötet

När man träffar advokaten första gången brukar man få redogöra för vad som har hänt och vad man är misstänkt för. Advokaten gör då en bedömning om den tror sig vara rätt person för uppdraget. Om advokaten inte tror att den kan göra ett bra jobb, eller inte har den tid att lägga ner som uppdraget kräver, brukar den kunna rekommendera en kollega.

Det är viktigt att man själv också ställer frågor till advokaten för att kunna skapa sig en uppfattning. Kommunikationen måste fungera och man måste känna förtroende för sin försvarsadvokat. Gör man inte det ska man välja någon annan. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: https://www.offentligförsvarare.se 

Anlita advokaten i tid

14 okt 2020

Det är dumt att skjuta upp saker som borde göras direkt. Exempelvis att bli färdig till att skriva sitt eget testamente. Det måste göras i god tid och bör utformas på rätt sätt av en advokat.

Egentligen gäller det för alla viljeyttringar, inte bara testamenten, att man ska formulera dem klart och tydligt så att man undviker framtida tveksamheter och bråk. Det gäller lika mycket för samboavtal och för avtal mellan kompanjoner. När man inte kommer överens längre, finns det ett avtal att hänvisa till.

Beställ tid hos en advokat i Göteborg

Om du bor i västra Sverige är det naturligt att du anlitar en välrenommerad advokat i Göteborg. Det finns all anledning att så att säga se om sitt hus, antingen det gäller affärer eller privata angelägenheter. Det kan också gälla generationsskiften, försäljning och uthyrning av fastigheter och många andra frågor där det krävs att man skriver ett avtal. Testamenten är något som advokaten har stor erfarenhet av och ofta konsulteras för. Som sagt, det är bättre att vara förutseende och tänka till på vad man skriver, för det kan uppstå oförutsedda situationer längre fram.

Finns det flera syskon, måste det klart framgå vem som ska ärva vad. Speciellt om det är en fastighet som har överlåtits till ett av dem. Ska det räknas som förskott på arv, gåva eller köp? Hur ska i så fall syskonen kompenseras? Man får inte göra riktigt hur som helst med sin egendom när det gäller arv. Fråga din advokat i Göteborg, så får du svar även på detta.

Särkullbarn ska inte missgynnas

Det har instiftats lagregler för att skydda barn från att bli missgynnade om den ena föräldern gifter om sig och skaffar ny familj. Särkullbarnen har rätt att ärva sin förälder, och kan kräva att få ut sina pengar direkt efter bouppteckningen. Annars brukar barn få vänta med att få sitt arv tills båda föräldrarna är borta.

Detta kan ju bli väldigt fel om man inte skyddar styvföräldern. Många har fått flytta från hus och hem för att lösa ut särkullbarnen. Men det kan också vara så att särkullbarnen är trevliga och skötsamma, medan de egna barnen blir kriminella eller missbrukare. Hur gör man så att ens eget barn inte får ärva? Det kan man ju inte helt göra enligt lagen, men en advokat har sett och hört det mesta, och han kan hjälpa till att formulera skrivelser som är juridiskt hållbara.

Vårdnadstvist vid osämja mellan föräldrar

7 okt 2020

Barnuppfostran sägs vara det svåraste jobbet man kan ha. Även om ett barn är älskat av båda sina föräldrar så kan det finnas skäl till att endast den ene ansvarar för hens välfärd och uppväxt.

Något som kan få många föräldrar att rysa är ordet vårdnadstvist. När man skaffar barn så är det oftast något som man ser som det största man kan vara med om, och barnet är så klart det käraste man har. En vårdnadstvist handlar oftast om att den ene föräldern inte tycker att den andra är lämplig för att ta hand om barnet - något som inte behöver vara fallet när det handlar om boendetvister, en slags osämja som istället handlar om var barnet ska vara skriven eller hur uppdelningen av barnets boende ska se ut.

Innan man kommer så långt som att kalla det en vårdnadstvist så brukar man försöka lösa föräldrarnas oenigheter via socialkontoret. Det kan röra sig om en utredning eller enbart samtal där båda föräldrarna är närvarande. Är detta inte tillräckligt för att lösa problemen så kan man gå vidare till att anlita en advokat och begära ensam vårdnad - om man inte redan har det sedan barnets födsel.

Svårigheter att samarbeta

Under ett barns uppväxt är det många beslut som ska fattas. Förutom att fatta beslutet gällande var barnet ska vara skrivet och gå i skolan så är det mängder av andra beslut som ska tas. Det kan gälla åtgärder inom vården, inom skolgången samt alla de små dagliga besluten som ska fattas.

Om man har barnet boende hos sig på heltid eller merparten av tiden och man känner att den andre föräldern försvårar barnets uppfostran så kan det vara en klurig situation. Det kan då vara lättare för båda föräldrarna om en domstol får bestämma vem av dem som ska fatta de tyngre besluten i barnets liv.

Olämplighet inom föräldraskap

Det finns även fler anledningar till att en förälder kan få ensam vårdnad. Misshandel av en förälder eller barnet självt, grava psykiska tillstånd eller sjukdomar, missbruk, kriminalitet med mera är ibland anledning till ensam vårdnad. Det kan även finnas fall där den ena föräldern bor så pass långt bort att gemensam vårdnad försvåras. Sedan finns det fall där det inte är en av föräldrarna som begär den ensamma vårdnaden. Det kan vara ett förslag eller till och med ett krav från socialkontoret eller någon annan instans. Även om föräldern inte orsakat barnet skada.

← Äldre inlägg