Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Det finns alldeles för många barn som far illa och behöver hjälp

Vem kan hjälpa till när ett barn far illa? Har du varit med om att stå hjälplös inför ett omhändertagande? Vad är det som gäller egentligen? Vad säger lagen och kan man förstå den utan hjälp?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en livsfrämjande miljö. Tyvärr är det så att vissa barn istället lever i en livshotande miljö. I de mindre extrema fallen är det kanske inte akut livshotande men kan ändå röra sig om en farlig miljö. De vuxna kan till exempel vara drogmissbrukare eller ha allvarliga psykiska problem. En del barn lever i hem där de blir utnyttjade sexuellt. Inget av detta är acceptabelt. Sedan finns det mindre allvarliga fall där det rör sig om en trådfin gräns mellan vad som är farligt eller acceptabelt. Så fort man ser ett barn fara illa kan man anmäla det så att en utredning görs.

Efter anmälan

Ansvaret att utreda en anmälan faller på socialstyrelsen. Man gör alltid noggranna utredningar innan ett barn tas omhand. Det är samhällets ansvar att att se till att alla barn i Sverige får ett tryggt liv med allt stöd och beskydd de kan behöva. Socialstyrelsen är alltså de som handlägger ärendet. Allt detta kallas för LVU, vilket betyder Lag med särskilda bestämmelser för Vård av Unga. För att man ska kunna tillämpa LVU är det tre förutsättningar som gäller: Missförhållanden i miljön eller den unga människans beteende Risk för att hälsa eller utveckling kan skadas hos den unge individen När omvårdnad och behövlig vård inte kan ske på frivillig basis

Behövlig vård betyder att den planerade vården ska vara väl genomtänk. Planeringen av den ska sträcka sig över en kort såväl som lång tidsperiod. Skulle detta inte kunna tillgodoses så kan ett omhändertagande vara nödvändigt. Barnet placeras då i ett annat hem där man bedömer att rätt vård och omsorg finns tillgänglig.

Advokater och försvar

Vad händer då om barnet eller föräldrarna sätter sig emot socialstyrelsens beslut? Man har alltid rätt att tilldelas någon som för ens talan i rätten. Detta kostar ingenting för den enskilde. Ett juridiskt ombud utses vanligtvis av domstolen men man kan också själv välja en LVU-advokat. Därefter blir det förhandlingar då man prövar socialstyrelsens beslut. Vittnen kallas in för att höras. De kan intyga att missförhållande råder eller det motsatta. Sedan tas ett beslut om det ska bli tvångsomhändertagande och placering i familjehem.

25 Jun 2020