Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Hur får man ensam vårdnad och vad innebär det egentligen?

Vad innebär ensam vårdnad? Och om man blir av med vårdnaden, innebär det att man inte får träffa sina barn? Här får du svar.

Ensam vårdnad – de orden har både något lockande och oroande över sig. Många människor som skiljt sig från sina barns andra förälder upplever att livet skulle vara betydligt enklare om de själva fick ha kontrollen över allt som gällde barnets uppfostran och andra viktiga frågor. Framför allt är det kanske kontakten med sin före detta som man vill slippa, tyvärr slutar ju många uppbrott i bråk och bittra känslor och en uppenbar brist på förmåga att komma överens.

Flicka håller förälder i handen

Vad säger lagen?

Men komma överens är precis vad man måste göra när man har gemensam vårdnad, som är den vårdnadsform som är utgångspunkten enligt svensk lag. Enligt lagtexten i Föräldrabalkens sjätte kapitel så ska domstolarna alltid utgå från att gemensam vårdnad är det som är bäst för barnet, och därmed alltid det beslut man som domare ska sträva efter i en vårdnadstvist.

Men i verkligheten slutar ändå flera skilsmässor om året med att en av föräldrarna tilldöms ensam vårdnad. Så vad är det som får domstolarna att besluta sig för att det bästa i en enskild vårdnadstvist är att döma till ensam vårdnad?

Skäl till att rätten dömer till ensam vårdnad

Enligt lagen ska rätten döma till ensam vårdnad för en av föräldrarna om det är uppenbart att föräldrarna inte klarar att samarbeta kring barnet. Vårdnaden går då till den av föräldrarna som enigt rätten tydligast försökt få till stånd ett fungerande samarbete. Att medvetet förstöra samarbetet genom att göra sig otillgänglig eller oresonlig ses inte med blida ögon av rätten och leder i de flesta fall till att man blir av med vårdnaden.

Ett annat skäl till ensam vårdnad kan vara att en av föräldrarna visat sig vara olämplig som vårdnadshavare på grund av psykiska problem, missbruk eller våldshistorik. Slutligen får rätten inte döma till fortsatt gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det, utan måste då tilldela en av föräldrarna ensam vårdnad.

Att ha ensam vårdnad

Att ha ensam vårdnad innebär att man själv är ansvarig för att ta beslut om viktiga frågor som rör barnet, som var det ska ha sin stadiga adress och var det ska gå i skola, om det ska vaccineras, om det får resa utomlands och så vidare. Man är ansvarig för barnets uppfostran och ska se till att det får växa upp under trygga och ordnade förhållanden.

Att ha ensam vårdnad innebär också att man kan flytta vart man vill med barnet. Dock måste man alltid som vårdnadshavare respektera barnets umgängesrätt med båda föräldrarna, och se till att barnet får träffa den andra föräldern regelbundet.

Vårdnad och umgänge är inte samma sak

Vårdnad och umgänge är två olika saker, och ett barn har alltid rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgängesrätten är alltså barnets och inte föräldrarnas, och en förälder kan aldrig vägra den andra föräldern att träffa sitt barn.

Så om du går in i en vårdnadstvist behöver du i normala fall inte vara orolig för att bli av med kontakten med barnet om du skulle förlora vårdnaden. Tvärtom, om den andra föräldern vägrar låta dig träffa barnet, gör han eller hon sig skyldig till umgängessabotage, något som i längden kan göra att vårdnaden går över till dig.

Läs mer på https://www.ensamvårdnad.net/

29 Dec 2019