Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Hur lång tid kan en vårdnadstvist pågå?

En vårdnadstvist handlar ofta om att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om ett eller flera barn och att den andre föräldern motsätter sig detta. Men hur länge får en sådan tvist pågå?

Vägen fram till en faktisk vårdnadstvist är vanligen relativt lång eftersom presumtionen i Sverige är att ett barn har rätt till båda sina föräldrar och att en delad vårdnad vanligen är att föredra. Men om den ena av föräldrarna efter en separation inte vill eller kan ha vårdnaden om sitt barn kan hen frivilligt överlåta vårdnaden om barnet eller barnen till den andre föräldern. Det är inte detsamma som att barnet och föräldern inte får träffas efter det för umgängesrätten finns oftast fortfarande kvar. Däremot är det den förälder som har den ensamma vårdnaden som själv kan fatta beslut om till exempel barnets skolgång och bostadsort.

Varför inleds vårdnadstvister?

Allvarligt missbruk eller kriminalitet, psykisk ohälsa, pedofili, fall av misshandel och andra allvarliga problem gör en förälder olämplig att ha vårdnaden om ett barn och är ofta en stor anledning till att den andre föräldern önskar få ensam vårdnad. I en del fall kan även föräldrarna ha så stora och allvarliga konflikter och samarbetssvårigheter med varandra att det blir bäst för barnet om en av dem ges ensam vårdnad så att barnet tas bort från skottlinjen. När andra möjligheter till samtal och samarbete uttömts kan en vårdnadstvist bli det alternativ som bäst löser en ohållbar situation.

Vilken tid tar då en vårdnadstvist?

Efter att en stämningsansökan om ensam vårdnad lämnats in till tingsrätten kallas båda föräldrarna till en muntlig förberedelse där de får redogöra för sina ståndpunkter i fallet. Kanske lyckas man, med rättens hjälp, få till en förlikning redan här. Annars tas ett tillfälligt beslut om vem som ska ha vårdnaden om barnet i nuläget och en större vårdnadsutredning görs av socialtjänstens familjerätt. Med barnets bästa i åtanke är målet att utredningen görs skyndsamt. Om man når fram till ett beslut vid det första mötet i tingsrätten kan det ta ungefär 3-5 månader. Men om man kommer fram till att en vårdnadsutredning behövs kan det istället ta uppemot 12 månader eller ännu längre innan ett slutgiltigt beslut fattats. På detta kan man sedan lägga tiden för en eventuell överklagan av beslutet till hovrätten. Svaret är alltså att det varierar från fall till fall hur lång tid en vårdnadstvist tar.

18 Apr 2020