Så fungerar Sveriges lagar

Här hittar du allt som rör juridik, brott och straff

Blogg

Sida 2

Arbete i Sverige, men behöver arbetstillstånd?

5 okt 2020

Har du blivit erbjuden ett arbete i Sverige men saknar arbetstillstånd? Eller har ditt företag en tjänst för någon utanför EU, som behöver ett arbetstillstånd? Få hjälp med ansökningen.

Ibland finns den kompetens man behöver i ett företag, långt bort. Det kan vara en specialistkompetens som inte går att hitta i landet, eller en erfarenhet som saknas hemmavid. Ditt företag kanske har hittat den perfekta kandidaten, i en annan del av världen och erbjuder hen jobbet.

Men för att det ska bli verklighet krävs ett arbetstillstånd. Man kan locka med bra lön och andra förmåner, men främst vill man att alla papper ska vara iordning. Ta hjälp med att söka arbetstillstånd för din rekrytering. Det blir betydligt lättare att locka hit och ta emot arbetskraft när tillståndet är klart.

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Att göra ansökningen korrekt från början sparar mycket tid. Ta hjälp av en erfaren juridisk firma som lotsar dig förbi all pappersexercis och regelverk. Tillsammans kommer ni både ha större chans att få tillståndet beviljat och slippa dra det i långbänk. En jurist tittar på ansökan och gör en förhandsanalys och föreslår en lösning. Man kontrollerar också att den aktuella tjänsten utlysts på korrekt vis och att alla handlingar som krävs finns tillgängliga.

Firman tar då fram ett anställningserbjudande i enlighet med kollektivavtalen. De kontakter som krävs med det berörda landets ambassad och ambassaden i Sverige sköts av personal på juristfirman. Man kan få hjälp med att se över vilka försäkringar och annat som kan behövas inför ankomsten till Sverige. Migrationsverket kan komma med förfrågningar - firman hanterar dessa samt eventuella kompletteringar. Ärendet följs upp och du får aktuell status fram till att beslut är fattat hos Migrationsverket.

Att ansöka om arbetstillstånd som privatperson?

Har du fått ett jobberbjudande i Sverige, men saknar arbetstillstånd? Det kan vara bra att känna till vad som krävs för att få ett sådant tillstånd. Ta hjälp av en juristbyrå som har lång erfarenhet av vilka krav som ställs.

Några krav är till exempel att du ska ha ett giltigt pass, och du ska ha erbjudits arbete. Arbetet och lönen ska vara på samma nivå som kollektivavtalen inom branschen. Det arbete du har erbjudits ska göra det möjligt för dig att försörja dig i Sverige. Ett minimikrav är en lön före skatt på minst 13 000 kr. Arbetsgivaren ska också teckna sjukförsäkring och livförsäkring för dig när du väl börjar arbeta, liksom trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Brottmålsadvokat – tålamod och kunskap i ett

4 okt 2020

En brottmålsadvokats huvudsakliga uppgift är att försvara en person som har begått eller är misstänkt för ett brott. Yrket är kräver bland annat tålamod och goda juridiska kunskaper.

En brottmålsadvokats viktigaste uppgift är att försvara sin klient efter bästa förmåga. Vad betyder det? ”Efter bästa förmåga” är ett juridiskt begrepp som innebär att advokaten måste göra sitt allra bästa för att försvara sin klient oavsett brottet som begåtts. Detta görs givetvis i enlighet med svensk lag. Yrket är inte enkelt och kräver inte bara en lång och tuff utbildning, utan också personliga egenskaper såsom tålamod, integritet och medmänsklighet.

Ett brott kan ta olika former. Några av de vanligaste brotten är misshandel, skadegörelse och stöld.

Advokaten värnar om klientens integritet

En brottmålsadvokat är skyldig att värna om klientens integritet; något som kan kännetecknas av olika saker. Först och främst ska advokaten sätta in sig i situationen, informera sig om händelseförloppet och förbereda ett passande försvar. Allt som sägs klient och advokat emellan stannar mellan dem. Advokaten har tystnadsplikt oavsett vad klienten anförtror hen. Finns det inget band dem emellan kan ett försvar bli svårt att sammansätta.

Advokaten försvarar först sin klient inför tingsrätten. Ifall fallet går vidare till en högre instans fortsätter advokaten sitt arbete. Klienten har rätt att träffa sin advokat om denne sitter häktad, och då är mötet personligt (dvs ingen annan närvarar). Klienten bör alltid tala sanning med sin advokat och berätta på ett detaljerat sätt exakt vad som hänt. Detta krävs för att bygga upp ett bra försvar.

Försvar oavsett brottet som begåtts

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till försvar oavsett vilket typ av brott du har begått eller är misstänkt för. Här är det viktigt att betona att det går att välja en egen advokat som ska sköta försvaret. I det fallet betalas arvodet av klienten själv. Många har inte finansiell möjlighet till att betala en sådan tjänst. Dessa personer får en så kallad offentlig försvarare. Denne både utses och betalas för av staten.

Den privata och offentliga försvararen har samma arbetsuppgifter - att arbeta aktivt med fallet de har tagit an. Båda två har samma juridiska bakgrund, dvs en avslutad 5-årig juridisk utbildning på svenskt universitet med en praktik som givit dem titeln advokat. Det som skiljer dem åt är att den ena jobbar för staten medan den andra arbetar i privat regi. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokat.biz

Vilka rättigheter har du som anställd?

10 sep 2020

Det kan var svårt att förstå juridiken och vilka rättigheter man kan kräva och vilka man inte kan kräva som arbetstagare. Med en advokat vid din sida får du hjälp att reda ut tveksamheterna.

Att ha ett jobb är någonting de flesta strävar mot. Vi lever i ett system som mer eller mindre undantagslöst kräver att man arbetar för att kunna ha en inkomst och försörja sig. På så sätt är man som individ i samhället helt och hållet beroende av arbetsmarknaden och att ha ett jobb för att kunna överleva. Det gör också att man blir extra rädd om sin anställning när man väl har fått ett jobb. Till inget pris vill man bli av med jobbet och åter hamna på ruta ett i sitt arbetssökande. En anställning är en trygghet. Dessvärre innebär det för en del att man kanske accepterar saker i sitt avtal eller på jobbet som är arbetsrättsligt tveksamma.

Arbetsrättens fem områden

Den del av lagen som avgör och reglerar bestämmelserna för hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut rent juridiskt kallas för arbetsrätt. I Sverige brukar vi dela in arbetsrätten i fem olika kategorier: kollektiv arbetsrätt, arbetstagarinflytandets reglering, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt reglering kring arbetsmarknad.

Det är med andra ord i arbetsrätten som det avgörs vad som gäller för exempelvis kollektivavtal, hur länge du får arbeta och vad för typ av miljö på arbetet du behöver stå ut med. Med andra ord finns det en gräns för allting. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad man har rätt till att kräva och vad man måste acceptera.

Känn till dina rättigheter

I somliga fall kanske man faktiskt accepterar en olaglig arbetsmiljö eller arbetstider som inte följer reglerna. Detta på grund av att man är rädd om sitt jobb och fruktar att ens anställning är i fara om man ifrågasätter det som chefen säger. Men du har faktiskt rätt till mer än du kanske känner till. Och det finns ingen anledning till att din chef ska komma undan med någonting olagligt.

I de fallen där man är osäker kan det vara värt att ta hjälp av en advokat eller ett juridiskt ombud. Man kan även be facket om hjälp att reda ut tvister kring exempelvis avtal, arbetsmiljö eller arbetstider. Precis som med övrig juridik är arbetsrätten inte alltid solklar och cheferna presenterar inte alltid dina rättigheter som du kan kräva på jobbet.

När parter inte är överens

5 aug 2020

Har du känt dig lurad efter köp av en vara eller tjänst? Vill du diskutera vem som har rätt? Som konsumenter kan man behöva ta hjälp av en jurist. Då får du hjälp med att tolka avtal och lagar.

Vems fel är det om en vara blir förstörd under transporten? Gäller prisuppgiften på varan i butiken? Hur många gånger kan en vara repareras innan kunden istället ska få tillbaka pengarna? Om du börjar fundera över saken finns det många tillfällen då vi kan känna oss osäkra på vad som gäller. Somliga gillar att diskutera saken och förväntar sig att vinna, medan andra är mer konflikträdda och inte vill ta upp frågan, även om man känner sig förd bakom ljuset. Vill du ha någon som företräder dig, så är det någon som kan försäkringsrätt du behöver.

En blandad kompott

I Sverige så är Skandia det äldsta försäkringsbolaget, grundat 1855. I samband med industrialiseringen kom behovet av att försäkra egendom och lösöre. En och annan började också fundera över pensionssparande och livförsäkringar. Allt sedan dess har intresset för den här delen av juridiken växt och ses som en viktigt del av samhället, precis som bank- och finansväsendet. Frågorna är stora och små. Ärenden som hanterats av Allmänna reklamationsnämnden ger en vink om de vitt skilda saker det kan vara tal om. Det kan vara stöld av en jacka på en restaurang, en matta förstörd på kemtvätten eller vem som har är skyldig att ta reda på om det krävs visum vid en mellanlandning, resenären eller flygbolaget.

Så här hänger det ihop

Alla har vi olika former av försäkringar, för bilen, huset eller barnen. Ibland är det ett krav att en försäkring tecknas, exempelvis när du köper en bostadsrätt eller ett fordon. Men de allra flesta av oss har inte läst det finstilta eller tagit till oss varenda detalj. Texterna är ofta ganska komplicerade att ta till sig och det är svårt att veta vad som egentligen gått snett om det skulle bli problem. Du kan förvänta dig att få hjälp med att förstå vad som hänt och om det är nödvändigt kan juristen hjälpa till att stämma försäkringsbolaget. Du kan få en första bedömning kring vad som är rimligt att förvänta sig av processen, och de utfall du kan förvänta dig. Självklart varierar kvaliteten på de jurister som står till buds. Ett råd är att hitta någon som är specialiserad inom det område som ditt fall gäller.

Det finns alldeles för många barn som far illa och behöver hjälp

25 jun 2020

Vem kan hjälpa till när ett barn far illa? Har du varit med om att stå hjälplös inför ett omhändertagande? Vad är det som gäller egentligen? Vad säger lagen och kan man förstå den utan hjälp?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en livsfrämjande miljö. Tyvärr är det så att vissa barn istället lever i en livshotande miljö. I de mindre extrema fallen är det kanske inte akut livshotande men kan ändå röra sig om en farlig miljö. De vuxna kan till exempel vara drogmissbrukare eller ha allvarliga psykiska problem. En del barn lever i hem där de blir utnyttjade sexuellt. Inget av detta är acceptabelt. Sedan finns det mindre allvarliga fall där det rör sig om en trådfin gräns mellan vad som är farligt eller acceptabelt. Så fort man ser ett barn fara illa kan man anmäla det så att en utredning görs.

Efter anmälan

Ansvaret att utreda en anmälan faller på socialstyrelsen. Man gör alltid noggranna utredningar innan ett barn tas omhand. Det är samhällets ansvar att att se till att alla barn i Sverige får ett tryggt liv med allt stöd och beskydd de kan behöva. Socialstyrelsen är alltså de som handlägger ärendet. Allt detta kallas för LVU, vilket betyder Lag med särskilda bestämmelser för Vård av Unga. För att man ska kunna tillämpa LVU är det tre förutsättningar som gäller: Missförhållanden i miljön eller den unga människans beteende Risk för att hälsa eller utveckling kan skadas hos den unge individen När omvårdnad och behövlig vård inte kan ske på frivillig basis

Behövlig vård betyder att den planerade vården ska vara väl genomtänk. Planeringen av den ska sträcka sig över en kort såväl som lång tidsperiod. Skulle detta inte kunna tillgodoses så kan ett omhändertagande vara nödvändigt. Barnet placeras då i ett annat hem där man bedömer att rätt vård och omsorg finns tillgänglig.

Advokater och försvar

Vad händer då om barnet eller föräldrarna sätter sig emot socialstyrelsens beslut? Man har alltid rätt att tilldelas någon som för ens talan i rätten. Detta kostar ingenting för den enskilde. Ett juridiskt ombud utses vanligtvis av domstolen men man kan också själv välja en LVU-advokat. Därefter blir det förhandlingar då man prövar socialstyrelsens beslut. Vittnen kallas in för att höras. De kan intyga att missförhållande råder eller det motsatta. Sedan tas ett beslut om det ska bli tvångsomhändertagande och placering i familjehem.

En vårdnadstvist kan oftast lösas med hjälp av en jurist

5 jun 2020

En vårdnadstvist vara enormt jobbigt för barnet och något som det kan vara bäst att försöka undvika. Barnet kan tvingas att vittna om sina föräldrar och märker missämjan mellan dem.

Det händer även att föräldrar pratar illa om den andra föräldern för att påverka barnet och kunna få ett övertag i vårdnadstvisten. Detta är självfallet inte bra för barnet som kan må väldigt dåligt. Innan man drar igång en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad bör man tänka över ordentligt varför. Vad är anledningen till att man vill ha ensam vårdnad? Är skälen mer av praktisk karaktär eller rent känslomässiga? Tycker man att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare måste man ha tydliga bevis som pekar på detta. Även om man får ensam vårdnad så påverkar inte detta umgänget med barnet som fortfarande kommer att få träffa den andra föräldern regelbundet.

Ensam vårdnad ska baseras på logik och inte känslor

Är motivet till ensam vårdnad logiskt, som exempelvis att samarbetet inte fungerar eller att den andra föräldern inte engagerar sig i barnet och ej heller vill, kan det vara en god idé att ansöka om ensam vårdnad. Ett barns tillvaro måste fungera och om föräldrarna inte kan samsas i viktiga beslut kan det vara bättre om vårdnaden ligger hos endast den ena föräldern. Vill man ha hjälp med att komma överens om vårdnaden av barnet kan man vända sig till familjerätten i den kommun där man bor. Att lösa administration och praktiska saker kring barnet brukar de flesta föräldrar kunna göra med kommunens hjälp. Men kommer man ändå inte överens kan det vara bra om endast en av föräldrarna har vårdnaden.

Det kan vara bra att upprätta ett umgängesavtal

Vill man ha ensam vårdnad ska man ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. En bra jurist kan förklara de olika momenten och vad som händer om man inte kan komma överens och tvisten hamnar i domstol. De flesta föräldrar förstår hur uppslitande och jobbigt detta kan vara för barnet och kommer överens innan det behöver gå till rättegång. Även om en förälder får ensam vårdnad har den andra föräldern lika mycket rätt till umgänge med barnet. Detta kan juristen hjälpa till med och upprätta i ett avtal. Ett umgängesavtal är juridiskt bindande och den förälder som har vårdnaden av barnet kan då inte flytta ifall att detta skulle påverka avtalet och umgänget inte kan upprätthållas. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

Vanliga missar vid undersökningen

7 maj 2020

Vad omfattas egentligen av undersökningsplikten vid en husaffär? Först kan en köpare inte utkräva att en säljare ska ansvara för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Säljaren kan alltså endast hållas ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka med blotta ögat.

Det är svårt att ge ett generellt svar på vad som omfattas av den så viktiga undersökningsplikten, det är svårt att sätta upp en punktlista. Fall till fall gäller och allmänt är plikten hårdare när det handlar om ett äldre hus. Ett tips är att höra med en kunnig bostadsjurist som kan ge dig råd om vad som gäller för just den bostad som är aktuell för just dig.

Inga lagliga krav på besiktningsman

Det finns ingen lag på att en besiktningsman ska anlitas, men det rekommenderas eftersom de flesta saknar de kunskaper som behövs. Ingenting som kan upptäckas genom syn, hörsel och lukt kan räknas som ett dolt fel. Ska du undersöka huset själv, gör det noga. Finns något som är minsta misstänkt så måste det undersökas. Men för att verkligen vara säker på att undersökningsplikten är uppfylld så bör du ta hjälp av en erfaren besiktningsman.

Ett annat vanligt misstag är att inte lyssna på besiktningsmannen och inte följa dennes anvisningar. Ta fasta på vad personen säger, och gör extra undersökningar o han anser att det är lämpligt.

Inga krav på att göra hål

I de flesta fall ska man inte borra i ett hus eller göra andra ingrepp för att uppfylla undersökningsplikten, men om detta rekommenderas av besiktningsmannen så bör du göra det. Det är viktigt att inte slarva.

Det är heller inte ovanligt att köparen litar för mycket på säljaren och mäklaren. Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om sådant som köparen kunna upptäcka genom undersökningsplikten. Men säljaren måste berätta om dolda fel som man känner till – men detta är ofta svårt att påvisa för köparen.

Läs alla papper noga innan affär

Slarva inte helle med att ta del av vad som står i prospekt, objektbeskrivning och även i köpeavtalet. Det finns ofta en klausul där du försäkrar att du haft möjlighet och också utfört en undersökning. Det förekommer också så kallade friskrivningsklausuler där du går med på att köpa huset i “befintligt skick” eller liknande

Bra boktips om entreprenadjuridik

5 maj 2020

Entreprenadjuridik är ett spännande - men svårt - ämne; vill man veta mer så kan vi ge några bra boktips om just entreprenadjuridik. Men först och främst: vad är egentligen entreprenadjuridik och hur kan man ha nytta av kunskap kring detta?

Entreprenad handlar om att en beställare anlitar en entreprenör för ett arbete som antingen sker till en fastställd taxa eller som innebär att man betalar löpande; arbete ska sedan levereras inom det tid man kommit överens om. Svårare än så behöver man faktiskt inte göra det då man förklarar entreprenad.

Däremot kan man säga att det finns olika delar av entreprenad och vi kan snabbt titta närmare på några av dessa. För att förstå entreprenadjuridik så måste man också se vilka områden som juridiken kan beröra och vad den involverar.

  • Totalentreprenad: Det innebär att du som beställare anlitar en och samma entreprenör för hela projektet. Ska du exempelvis göra om i ett badrum så låter du samma företag sköta allting istället för att anlita flera mindre företag för samtliga små projekt som inkluderas - exempelvis el, plattsättning, rörmokeri och så vidare. Totalentreprenad i större sammanhang - större byggnationer - handlar även om projektering. Det innebär att beställaren överlåter allt i entreprenörens händer och att således entreprenören har det fulla ansvaret att exempelvis följa de svenska byggregler som finns.
  • Styrd totalentreprenad. Samma sak som ovan, men där beställaren har lite mer makt över själva utförandet. Det kan exempelvis handla om vissa estetiska detaljer - hur ska balkongerna se ut och vilken färg ska det vara i trapphusen. Den styrda totalentreprenaden innebär också - såklart - mer av ett delat ansvar mellan entreprenör och beställare.
  • Underentreprenad. Det är inte ovanligt att en entreprenör inte klarar av att ta hand om ett helt projekt på egen hand utan där han måste anlita underentreprenörer som bistår vid delar av projektet. Dessa kommer inte att påverka beställaren utan ansvaret ligger på entreprenören som dels ska se till att alla lagar och föreskrifter följs och som dels också måste se till att arbetet blir klart enligt den överenskomna tidsplanen. Sett till det senare så är det därför inte ovanligt att olika underentreprenörer kallas in i slutskedet av ett projekt.

Entreprenadjuridik är snårigt

Där var några av de olika entreprenader som finns. Vi kan här även nämna exempelvis industrientreprenad och utförandeentreprenad som ytterligare exempel. Den gemensamma nämnaren mellan alla dessa former handlar om juridik. Alla har olika regler och alla former har samtliga stora pengar involverade i sig. Blir någonting fel så kan det, helt enkelt, bli väldigt kostsamt.

Som företagare så vet man även - tyvärr - följande: finns det oklarheter och bristande kunskap så är det lätt att man blir lurad. Det finns alltid någon som kommer att försöka tjäna pengar och då spelar det sällan någon roll om det handlar om ett klassisk fulspel då exempelvis ett kontrakt upprättas.

Kort sagt: ju mer man kan och förstår om entreprenadjuridik - desto bättre är det; sett till att man kan undvika att förlora en massa pengar.

Lär dig själv genom böcker

Att anlita en jurist då? Visst, det finns naturligtvis ett värde i att anlita en jurist som bistår med kunskap. Frågan är vad det reella priset blir för den tjänsten? En jurist är ganska dyr och det är heller inte helt lätt att hitta någon som är nischad på ett så pass - i sammanhanget - smalt område om entreprenadjuridik. Vårt råd är att man som företagare skaffar sig kött på de egna benen genom att gå kurser - finns väldigt många bra sådana - och genom att läsa böcker som täcker in området och de mindre delarna som entreprenadjuridik består av. Här är några tips kring böcker som vi anser är bra att starta med:

  • Entreprenadjuridik - Anvisningar och Råd. Stig Hedberg.
  • Entreprenadjuridik- Rolf Höök.
  • Rättfallssamling i Entreprenadjuridik. Peter Degerfeldt.

Vem betalar konkursförvaltarens arvode?

5 maj 2020

Att ett företag går i konkurs är inte helt ovanligt. Man har problem med att betala sina skulder och man kan heller inte göra så inom en överskådlig framtid - något som leder till att borgenärer ansöker om konkurs till Tingsrätten som i sin tur sedan utser en konkursförvaltare. Vem betalar då en konkursförvaltares arvode? Vi går igenom lite kring vad som gäller.

En konkursförvaltare utses alltså av Tingsrätten och det arbete som denne person har framför sig handlar om att A) reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i konkursboet (det företag som ansökt om konkurs) och B) att i en viss prioriteringsordning betala skulder till borgenärerna.

En av de första som ska ha betalt enligt denna prioriteringsordning är de facto konkursförvaltaren: en konkursförvaltares arvode betalas av de tillgångar som finns i ett konkursbo. Om det skulle vara så att så att skulderna vida överstiger tillgångarna och att det inte finns några medel att betala arvodet med så går inte en konkursförvaltare därifrån utan något arvode - detta bekostas i så fall av staten.

Hur prioriteras borgenärer?

Vem ska ha vad och varför ska vissa borgenärer ha pengar tillbaka snabbare än andra? Alla som investerat, satsat eller lånat ut pengar i ett företag eller ett bolag har väl samma rätt att få tillbaka dessa? Ska vissa lån vara mer värda än andra?

Så är det faktiskt. Man måste göra en bedömning i detta och man ska vid en konkurs också säkerställa att vissa långivare får tillbaka det man lånat ut - en viss del, åtminstone. Detta sker genom att konkursförvaltaren följer en förmånsrätt. Det finns en lag som reglerar detta och den kallas för Förmånsrättslagen.

I den finns det förmånsrätt av både allmän och särskild karaktär. Tillhör man den senare kategorin som borgenär så har man också rätt att få pengar tillbaka före en borgenär med allmän förmånsrätt. Det kan då handla om att man givit ett lån med en säkerhet inblandad - exempelvis en intecknad fast egendom - och därigenom också tagit en större risk.

Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att konkursbeslutet. Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms.

Finns nya intressenter?

Ett av de viktigaste delarna av en konkursförvaltares arbete är att hitta nya intressenter att driva bolaget/företaget vidare. Skulle det inte finnas något intresse så kan en konkursförvaltare även ansöka om en rekonstruktion av bolaget. En annan viktig del i samma anda är att det slutligen är konkursförvaltaren som bestämmer om företaget ska fortsätta verksamheten eller om den ska läggas ned.

Som konkursförvaltare så har man övervakning av Kronofogdemyndigheten. Den myndigheten har ansvaret över konkursförvaltare och de bevakar arbetet som en sådan gör - detta så att det ska ske så effektivt som möjligt och därmed inte kosta så mycket pengar. Ju mer arvode en konkursförvaltare tar ut - desto mindre blir över till alla borgenärer och det försöker man, givetvis, undvika.

Frågor och svar om bodelning

24 apr 2020

En bodelning är ofta en svår och komplicerad process som väcker många frågor. Här försöker vi i korta ord svara på några av dessa frågor.

Hur skiljer sig bodelning vid samboskap från en bodelning vid ett traditionellt äktenskap? I ett äktenskap ses i normala fall all egendom som gemensam. I ett samboförhållande är det bara de saker man skaffat tillsammans som ses som gemensamt. I samband med en skilsmässa sker alltid en bodelning, till skillnad från ett samboförhållande där minst en part måste kräva det vid en separation.

Hur lång tid tar en bodelning?

Det finns inga regler för hur en bodelning vid skilsmässa ska begränsas tidsmässigt. Men vid en separation från ett samboförhållande har parterna ett år på sig att begära en bodelning. Om någon av parterna strular och processen drar ut på tiden så kan man ansöka om en bodelningsförrättare som kommer att genomdriva bodelningen utan några dröjsmål.

Vad ingår i en bodelning?

Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) ingår allt som inte gjorts till enskild egendom med exempelvis äktenskapsförord eller gåvobrev. Allt annat ingår, till och med sådant som makarna ägde innan de gifte sig.

Vad har en bodelningsman för uppgifter?

Bodelningsmannen är ett annat ord för bodelningsförrättare som ska genomföra en bodelning. Bodelningsmannen utses av Tingsrätten och tar fram ett förslag som då båda parterna får en månad på sig att sätta sig in och kommentera. Om ingen klagar under den tiden så kommer den föreslagna bodelningen att genomföras.

Var ansöker man om bodelning vid skilsmässa?

När parterna inte är överens går det att söka om bodelning vid Tingsrätten. Vid ansökan går det dessutom bra att föreslå en lämplig bodelningsförrättare.

Vad innebär partiell bodelning?

En partiell bodelning är när makar genomför en bodelning som avser vissa utvalda tillgångar under ett rådande äktenskap En sådan kan inte utföras vid en skilsmässa. En partiell bodelning ska alltid anmälas till skatteverket.

Vem har rätt till huset vid en bodelning?

Här finns det inget enkelt och heltäckande svar. När bodelningen genomförs är det ett flertal aspekter som måste vägas in när det handlar om bostaden, exempelvis om det finns barn med i bilden och om det anses viktigt att de ska bo kvar i huset.

Hur lång tid kan en vårdnadstvist pågå?

18 apr 2020

En vårdnadstvist handlar ofta om att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om ett eller flera barn och att den andre föräldern motsätter sig detta. Men hur länge får en sådan tvist pågå?

Vägen fram till en faktisk vårdnadstvist är vanligen relativt lång eftersom presumtionen i Sverige är att ett barn har rätt till båda sina föräldrar och att en delad vårdnad vanligen är att föredra. Men om den ena av föräldrarna efter en separation inte vill eller kan ha vårdnaden om sitt barn kan hen frivilligt överlåta vårdnaden om barnet eller barnen till den andre föräldern. Det är inte detsamma som att barnet och föräldern inte får träffas efter det för umgängesrätten finns oftast fortfarande kvar. Däremot är det den förälder som har den ensamma vårdnaden som själv kan fatta beslut om till exempel barnets skolgång och bostadsort.

Varför inleds vårdnadstvister?

Allvarligt missbruk eller kriminalitet, psykisk ohälsa, pedofili, fall av misshandel och andra allvarliga problem gör en förälder olämplig att ha vårdnaden om ett barn och är ofta en stor anledning till att den andre föräldern önskar få ensam vårdnad. I en del fall kan även föräldrarna ha så stora och allvarliga konflikter och samarbetssvårigheter med varandra att det blir bäst för barnet om en av dem ges ensam vårdnad så att barnet tas bort från skottlinjen. När andra möjligheter till samtal och samarbete uttömts kan en vårdnadstvist bli det alternativ som bäst löser en ohållbar situation.

Vilken tid tar då en vårdnadstvist?

Efter att en stämningsansökan om ensam vårdnad lämnats in till tingsrätten kallas båda föräldrarna till en muntlig förberedelse där de får redogöra för sina ståndpunkter i fallet. Kanske lyckas man, med rättens hjälp, få till en förlikning redan här. Annars tas ett tillfälligt beslut om vem som ska ha vårdnaden om barnet i nuläget och en större vårdnadsutredning görs av socialtjänstens familjerätt. Med barnets bästa i åtanke är målet att utredningen görs skyndsamt. Om man når fram till ett beslut vid det första mötet i tingsrätten kan det ta ungefär 3-5 månader. Men om man kommer fram till att en vårdnadsutredning behövs kan det istället ta uppemot 12 månader eller ännu längre innan ett slutgiltigt beslut fattats. På detta kan man sedan lägga tiden för en eventuell överklagan av beslutet till hovrätten. Svaret är alltså att det varierar från fall till fall hur lång tid en vårdnadstvist tar.

Inget arbete utan arbetstillstånd i Stockholm

31 mar 2020

Vill du ha ett arbete i Sverige? Har du fått erbjudande om arbete men saknar ännu arbetstillstånd i Stockholm? Kontakta då en jurist som kan hjälpa dig med de rätta pappren! Läs hur du gör!

När du inte är svensk medborgare kan du ändå ha goda möjligheter att få ett arbete i Sverige. Beroende på din situation kan det behövas olika typer av åtgärder och tillstånd innan du får ett arbetstillstånd i Stockholm. För att få hjälp med den legala delen och ordna riktiga och korrekta dokument är det bra att kontakta en juristbyrå. Alla utländska medborgare behöver inte arbetstillstånd. Om du exempelvis är EU-medborgare är det inte nödvändigt. Inte heller om du är i landet som student eller som gästforskare i vissa fall. Och har du permanent uppehållstillstånd behövs inget speciellt arbetstillstånd. Däremot behöver många andra skaffa detta viktiga dokument.

Advokat sitter med papper

Vad behövs för att någon ska få arbetstillstånd?

Ett arbetstillstånd ska i första hand sökas redan innan personen som ansöker befinner sig i Sverige. Detta är huvudregeln men det kan göras undantag. För att få ett arbetstillstånd i Stockholm krävs också att den som ansöker har ett giltigt pass. Vidare ska man ha blivit erbjuden ett arbete med normala svenska villkor vad gäller lön, arbetstider osv och arbetsgivaren ska vara beredd att teckna försäkringar. En bedömning kommer också att göras när det gäller förmågan att försörja sig på den erbjudna lönen. Ett arbete där lönen ligger på mindre än 13000 kronor i månadslön anses inte vara tillräckligt för att ge försörjning. Ytterligare ett fall då du har möjlighet att få arbetstillstånd i Stockholm är om du sökt asyl och fått avslag. Minst 14 dagar efter avslaget kan man söka arbetstillstånd. Det är en komplicerad process med ett arbetstillstånd och den största chansen att få tillstånd har du om du tar hjälp av en bra jurist.

Juristhjälp för bästa behandling och resultat

När du vill söka arbetstillstånd i Stockholm är det mycket viktigt att du ser till att få den bästa hjälp som finns att få. En kunnig och bra jurist ser till att göra det allra bästa arbetet med dina dokument och vet vilka papper och vilken information som behövs. Ditt första möte med en kompetent jurist kan du få utan kostnad och sedan får du hjälp genom hela processen. Det är väl värt kostnaden att anlita hjälp för myndighetskontakter. Välkommen att bidra i det svenska samhället!

Var hittar man stöd när skilsmässan är ett faktum?

28 mar 2020

Hur gör man när en vill skiljas men inte den andre? Vad gör man för att barnen ska få en så lindrig separation som möjligt och vem kan ge stöd och hjälp? Måste osämja lösas i en rättegång?

Många relationer tar slut för att den ena vill skiljas men kanske inte den andre. Känslor av sorg, ilska, stress och förvirring kan göra att det är svårt att tänka klart och att konflikter uppstår som är svåra att lösa. I sådana fall kan man få hjälp av familjerätten, som finns tillgänglig med råd och stöd såväl innan en konflikt uppstår som om den uppstått. I många fall kan en skilsmässa gå lugnt och smidigt till när båda parter får information om vad det är som gäller vid en separation. Avtal och upplägg för vårdnad och boende kan lösas utan rättegångar om båda parterna är ense. Men om man inte är nöjd så går det att driva ärendet till rätten.

Vårdnad och umgänge

Det går aldrig att hindra någon som vill skiljas, men om den ena parten motsätter sig skilsmässan så kan det bli en process som tar lång tid. En strid som är vanlig är den som handlar om umgänget, eller boendet, det vill säga hur många dagar och vilka dagar som barnet ska bo hos varje förälder. Det händer att detta blandas ihop med vårdnaden, men det är något mycket annorlunda. Vårdnad handlar om vårdnadshavare, det vill säga den som har ansvar för barnet. När det blir strid om vårdnaden så är det för att man anser att den ena föräldern är olämplig på grund av exempelvis missbruk eller vanvård. Det krävs mycket för att rätten ska ta ifrån en förälder vårdnaden, men däremot dömer rätten ofta i mål gällande umgänge.

Ge barnet en lugn separation

Vid en separation händer det att barnet tror att det är skyldigt till delningen. Det är därför mycket viktigt att man tar väl hand om barnet och att man försöker lugna sina eventuellt svallande känslor. Åtminstone framför barnet. Familjerätten ser också till barnets bästa och kan döma till mist vårdnad eller minskat umgänge, om de anser att föräldern inte är bra för barnet. Så det är viktigt att man gör allt man kan för att hålla en god ton mot den andre föräldern och ha en öppen och trevlig kommunikation med barnet som prioritet och fokus.

Vad gäller för umgängesrätt?

27 feb 2020

Antalet skilsmässor ökar i Sverige och har så gjort under en längre tid. Det är något som kan ses ur både positiva och negativa aspekter. Dels så är det ett tecken på ett progressivt och modernt samhälle där man inte är bundna till varandra genom hela livet: fungerar inte ett äktenskap så ska man också ha möjlighet att skilja sig och söka lyckan på annat håll.

Men, en skilsmässa är även ett tecken på att många gifter sig, så att säga, enbart för att det är något som ska göras. Man försöker inte tillräckligt och ger upp äktenskapet för lätt. I många fall kanske man borde ha lärt känna varandra på djupet innan man gav varandra löftet om evig kärlek.

Vi får skilja oss och vi får göra detta utan att bli stigmatiserade. Men, det finns även en elefant i rummet som man måste rikta strålkastaren mot: skilsmässor där barn är med i bilden. För ett barn så innebär en skilsmässa ett hårt, känslomässigt slag. Föräldrarna väljer att gå åt varsitt håll och många barn tar själva på sig ansvaret - och skulden - för detta. Det finns all anledning att reflektera över detta. Särskilt om man även väger in att antalet vårdnadstvister ökat markant.

Glada barn ler mot kameran

Även vårdnadstvister ökar i Sverige

Varför sker då en vårdnadstvist? Det finns de som sker av rätt anledningar. Låt oss säga att pappan är missbrukare, våldsam, misshandlar barn och mamma både fysiskt och psykiskt och är kriminell. Det diskvalificerar honom som en bra, trygg vårdnadshavare - där måste en vårdnadstvist äga rum.

Men om pappan i fråga är en stabil familjefar, har en trygg inkomst och ett ordnat liv i övrig och där en vårdnadstvist äger rum enbart som en följd av bristande kommunikation mellan honom och mamman så skulle vi säga att den sker av fel anledningar. Detsamma om pappan i fråga träffat en ny kvinna och mamman söker hämnd av personliga skäl och inleder en vårdnadstvist enbart i syfte att skada, såra och straffa. Det är rent förkastligt.

Och, en sådan leder sällan fram till önskad effekt. Även om mamman - mot förmodan - skulle tilldelas ensam vårdnad så har barnen fortfarande rätt att spendera tid med pappan. Det är det som vår svenska umgängesrätt handlar om. Barn har - enligt den barnkonvention Sverige ratificerat - rätt att umgås med båda sina föräldrar.

Många vårdnadstvister sker i syfte att strypa umgänget mellan barn och den andra föräldern; men det är alltså förgäves som en följd av vår umgängesrätt. Det bör man tänka på. En annan sak gällande umgängesrätt gäller sabotage av detta.

Umgängessabotage är allvarligt

Umgängessabotage innebär att - vi fortsätter med exemplet - mamman förhindrar barnet från att träffa pappan. Det kan innebära att hon inte lämnar barnet, att hon - upprepade gånger - skyller på sjukdomar eller, helt enkelt, vägrar att låta barnet träffa sin pappa. Det kan även innebära att mamman smutskastar och pratar illa om pappan inför sitt barn - eller hittar på rena lögner i syfte att framställa sig själv i bättre dager. Allt detta är ett brott mot vår umgängesrätt och kan innebära ett vite och - på längre sikt - att man förlorar vårdnaden om barnen. Från statens sida så ser man att barn - även vid en skilsmässa - mår bäst av regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Om detta sedan inte innebär delad vårdnad är en sak - men umgängesrätt finns kvar och den ska respekteras. Inte minst för barnens skull.

Du kan läsa mer om detta ämne på denna sida: https://www.umgängesrätt.com

Få rätt juridisk hjälp

14 feb 2020

Har det uppstått en oförutsedd situation? Har du blivit utsatt för brott? Har du behov av juridisk rådgivning och kanske även mer hjälp än så? Oroa dig inte - det finns proffsig hjälp att få.

Långt ifrån alla situationer man kan hamna i under årens lopp går att förutse. När du har hamnat i en situation där du inser att du kommer att behöva juridisk rådgivning och i förlängningen en advokat kan det kännas omskakande. Har du inte tidigare i livet upplevt något liknande är det lätt att du känner dig förvirrad och osäker på nästa steg. Då är det en verklig trygghet att kunna ta kontakt med någon juridiskt kunnig. Precis som att du skulle ta hjälp av ett proffs för att fixa läckage, så tar du i det här skedet också kontakt med ett proffs, en advokat.

Vad kan du få hjälp med?

En advokat kan hjälpa dig inom ett flertal olika områden. Ett antal olika situationer kan leda till att du behöver juridisk hjälp och en advokat är den rutinerade och kunniga person du bör vända dig till. Exempel på områden där en advokat arbetar är familjerätt, affärsjuridik och brottmål. En advokat kan agera som målsägarbiträde, offentlig försvarare eller särskild företrädare för barn. Det kan alltså gälla att tolka affärsavtal eller upprätta juridiskt korrekta sådana. Det kan handla om en vårdnadstvist där ett barns rättigheter behöver tillvaratas. Du kan ha blivit misstänkt för ett brott eller du kan ha blivit utsatt för ett brott. I samtliga fall och i många andra sammanhang har du ovärderlig hjälp av en advokat. Vad är skillnaden mellan advokat och jurist? Jurist är inte en skyddad titel vilket innebär att man inte behöver ha en speciell kompetens för att få kalla sig jurist. De flesta jurister har förstås utbildning ändå. En advokat måste ha både utbildning och en viss års erfarenhet.

Hur fungerar det att ta kontakt med en advokat?

När du konstaterat att du behöver juridisk hjälp kan du ta kontakt på olika sätt, och inledningsvis kan du få kostnadsfri telefonrådgivning med en jurist eller advokat. Under samtalet kan ni bestämma vad som behövs göras vidare och om det är så att ni behöver arbeta tillsammans kan du och din advokat boka ett möte. Därefter finns din advokat vid din sida i alla sammanhang tills problemen är lösta. Din advokat har tystnadsplikt och har god kompetens och tillvaratar dina intressen i alla delar av processen. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.advokatistockholm.nu/

← Äldre inlägg